News and Interviews in Podcast format
 
 

 

 
more podcast...

Journey in KALAHI-CIDSS Experience

Press Conference with Samar SP majority bloc on the approval of 2010 Annual Budget

Assumption speech of incoming 8ID Commanding General MGen. Mario F. Chan

Relinquishment speech of outgoing 8ID Commanding General MGen. Arthur I. Tabaquero

Privilege speech delivered by Board Member Eunice U. Babalcon (Samar 2nd District) on the Mandamus Case court decision against former Gov. Milagrosa Tan

 

GSat Eloading Service

InterServer Web Hosting and VPS

 

 

P O D C A S T | select from list

State of the Province Address (SOPA 2010) of Gov. Conrado B. Nicart, Jr.

Capitol Grounds, Borongan, Eastern Samar
November 4, 2010

Gov. Conrado B. Nicart, Jr. SOPA 2010

 

Maupay nga aga ha iyo ngatanan.

Ika-30 han Hunyo, han yana nga tuig, nag asumir ako komo Gobernador, ug hine nga adlaw, iginplastar ko an akon mga prayoridad nga programa, ngan ginhuhuna-huna ko, akon matutuman sakob hit tulo ka tuig nga torno.

Tugoti aka nay niyo mag-hingaday parti han kahimtang han goberno probinsyal, han akon pagpuruko.

Pag asumir ko, haros wara magamit nga pondo, han probinsya tungod han ak pinanunod nga mga baraydan. Ngani, Iban na an pondo han kanan-fourth quarter bisan kun, ika-third quarter pala han ak pag-abot ha opisina.

Kundi nagtrabaho nala kami, kompormi han nahimo.

1. Una ko nga gintutukan an programa han panlawas han at mga tawo kay naabuyon ak ha tinguha han United Nations-Milenyum Development Goals, o MDG, nga ibanan an kapobrehan pag-abot hit tuig dos-mil-kinse (2015).

Dara kay pangitaan man an panlawas han katawhan han kapobrehan han estado, akon gin sisiguro nga matuman an mga programa para han kaupayan han panlawas, labi na an mga nanay ug kabataan.

Tungod hine, ginabay ko nga panginanohon anay an mga panginahanglan han mga hospital ha bug-os nga probinsya, an mga personales, medisina, ikipahes, ug mga imprastraktura.

Akon kinaistorya, an kada nagmangulo nga nga doctor han at mga hospital, ug ira ginkilala an pinaka importante nga problema nga angay pagtrataron largo han goberno probinsyal. Tungod han ira ginplastar nga mga kinahanglan iginpatuman naton an masunod:

Una, tungod kay kulang pa man an Budget hit probinsya, hol-os nga at gintagan hin trabaho an nakada na nga mga empleyado, nga kulang hin mga trabahoon. An iba ngani ha ira, in ginbalhin anay ha mga hospital nga kulang hin personales.

Ginhihingita daman naton yana, in mga paagi basi kita maka-ing-ganyar hin mga doktor para ha mga hospital.

An mga nagtuturo nga mga atop, ug mga ruba nga mga higamit in hinay-hinay nga aton ginbabalyoan;

An mga barado nga mga kanal ug tanke han mga kubeta in gin-upay naton, ug an mga mag-iha na nga mga nakatambak nga basura, nga hadto anay naprinti pa gud ha hospital han probinsya in aton iginpakuha han kanan probinsya truck, ug yana pirmi na ini nakuha han basura han hospital. Ngan, mayda na mga empleyado han Engineering Office nga permanente na nga nabulig han paglilinis han hospital.

Yana daman, nakikipag sumpayan kita ha mga ahensya sugad han DOH ug DBP, bangin manla kalooyan pondohan an iba pa nga pag-repair ug pagpaursa han kalidad han at mga hospital ha probinsya.

Ngan ginpapakusog naton an kampanya han kalinisan ha at mga hospital, sanglit, deri mag-iiha iglulunsad naton an paisan-isan han pinaka malinis na hospital ha bug-os nga Eastern Samar.

Igin-aandam daman naton, an pag-upay han emergency room han Oras District Hospital, han Albino Duran Memorial Hospital ha Balangiga, Taft District Hospital ug iba pa kun kalolooyan la, mamayda ta pa dugang na pondo.

Takus daman nga pasalamatan naton an at mga doctor, nurses ug iba pa nga empleyado han at mga ospital tungod han ira ka kontrolar han problema han sakit nga dengue.

Parakpaki ta hira.

Aton gihap iginlulunsad an programa kontra rabies ha aton mga Inter-Local Health Zones abir mahipatuman an “waray tukob” nga kampanya.

Iginpapasigi daman naton, an mga programa para maibanan an kabataan nga namamatay tikang hin masayon malikyan nga mga sakit ug mga nanay nga namamatay tungod la han panganak.

Ug dinhe, aton ginpapasalamatan an aton mga kabakyang han programa ha pag-ataman han panlawas han mga nagpapanganak pa nga mga nanay ug nanginginano han panlawas han aton kabataan:

Damo nga salamat han mga taga UNFPA, UNICEF, an World Health Organization, ngan Department of Health ug han tambulig han nasud Australia tungod han waray katapos nga ira suporta.

Salamat Miss Bel Dado han im suporta, bisan kun hadto anay, mabagal ang ating komunikasyon pero maiintindihan ninyo siguro, kasi nag-uumpisa pa lang tayo…noon.

Salamat Doktora Marian Isiderio, hit im waray kabutlaw ngan waray panuroy hin suporta para hit aton mga programa abir la mapadayon ngan mapaursa pa it mga programa ha panlawas han at kabugtoan. Tungod han suporta han UNICEF, World Health Organization, Department of Health, Australian-Aid, European Commission labi na an UNFPA, naibanan na an porsento han namamatay nga nanay tikang la han panganak.

Damo na daman an nanganganak ha mga sentro nga mayda eksakto nga pasilidad kontra han ha balay la nga pag-anak kaupod in partira. Kay hadto pa, agsob la umatubang hin problema an pamilya ug danay pa nagin ka-pirdi han kinabui han nanay.

Para ha ak, suportado ko an kampanya nga dapat: Waray nanay nga mamamatay tikang la hin panganak!

Niyan han Septemre, iginlunsad naton an programa Oplan “Mabuhay Aklan” nga naghahatag hin libre nga higamit ha Emergency Room nga hadto anay waray o makure makaplagan, labi han mga pobrehanon nga pasyente.

Ngan, dida hine, naabot na hin mil-dosyentos-onse (1,211) an mga nakatagamtam hine nga programa dida ha hospital han probinsya.

Sugad man, am “Mabuhay Aklan” in igin patuman na ha Felipe Abrigo Memorial Hospital ha Guiuan, diin natagam-taman na hin syento-nobenta y otso (198) nga mga pasyente an libre nga medisina ug iba pa nga higamit ha emergency room.

Tinikangan la ine han at plano nga paursahon an emergency nga serbisyo han mga hospital ha probinsya.

Parti naman han serbisyo han mga kablasanon nga at kabugtoan, inabot na daman hin tres syentos otsenta y cuatro (384) nga mga tawo tikang hin tres syentos otsenta (380) nga pamilya an natagan hin tambulig han aton Social Welfare and Development Office ha ilarum han emergency assistance nga programa nga kinantidad na hin kwatro syentos trenta y otso mil pesos (438,000.00)

2. Ha parti naman ha agrikultura, nga usa han ak mga prayoridad nga programa, pinaagi han aton pakipagsumpayan han mga eksperto ha pag-aram ha pag-uma, aton gin talinguha nga mahibaroan an mayormente nga mga problema han kadam-an nga mga parag-uma ug an eksakto nga proyekto ug stratehiya nga sadang makabaton hine nga mga problema;

Ngan dinhe kahurma, an Provincial Agricultural Development Plan nga magseserbi giya han goberno probinsyal ug mga parag-uma ha pagpaursa han pamakabuhi ha pag-uma.

Dire daman maiha, igpapatuman ha Barangay Can-jaway ug Sta. Fe an organic vegetable production kay ha un-milyon nga gin aprobaran nga budget, kinarawat na han proyekto an pauna nga dosyentos beinte singko mil pesos (P 225,000.00)

Pinaagi hine, aton lalauman nga dire na gud kita magpipinalit ha iba nga lugar han mga utanon ngan labot pa, organic la an produksyon hine kay haros wara hin komersyal nga abono nga gagamiton.

Damo pa an nabuhat han at opisina ha agrikultura sugad pananglitan han pagdistribwir ta hin pito nga shredder machine ngadto han mga munisipalidad han San Julian, Can-avid, Oras, Mac-Arthur ug Guiuan.

Kinarawat daman hin mga pa’yao, in pira nga mga barangay, agud mapaursa an ira pangisdaan.

Ha parti naman han at mga hayopan ha uma, inabot na hin (90) nobenta an nagkaada hin artificial insemination nga karabao, baka ug kabaktinan.

Ha pase orden, kun aton daman manunumduman, dida han ak pahayag durante han inagurasyon, gin ayat ko an mga drug pusher nga magkooperar ha kampanya han goberno kontra droga kay kun dire, waray nira lugar dinhe ha Eastern Samar.

Dida hine, haros usa pala ka semana an ak pagpuroko, mayda na nagsurender hin pira ka bloke han gintatahapan nga high-grade cocaine tikang han iginsampig ha at mga kabaybayonan.

Nagsusunod-sunod na ine nga mga nasurrender han cocaine, kay inabot ngani ngatanan hin syento trese (113) ka bloke an narikopo han mga otoridad nga nagkantidad hin sobra kinyentos ka milyones nga salapi (568,000,000.00).

Sobra pala hin tulo ka bulan an at pagigin gobernador…ha msunod pa nga mga bulan, dako pa it aton mapapatuman nga mga programa.

Mayormente nga aton tatagan hin doon, an pag-ibani han porsyento han kapobrehan nga aada pa ha saysenta y nueve porsento (69.5%);

Labi na an kinakablas hin pagkaon nga mga kapamilya, nga aada pa, ha trese porsento (13.8%).

Produksiyon ha uma ug pangisda it ak kinikta nga dagmit nga solusyon hine nga aton kapobrehan, asya man ngani nga akon gintatagan hin suporta ine nga programa.

Kundi, mayormente hine dinhe, it aton pag-arisgar kay kun pirmi la kita maglilinaum hiton gobyerno, dire kita nga gayod maasenso.

Iton goberno probinsyal, eksakto la nga mayda mga plano ug mga estratehiya agud mapaursa an produksiyon ha uma, kundi pinaka importante an kada tagsa nga pag-arisgar hin pananum, agud dire kita magutom.

Kay dire la ha paghambog, hadto pa, nag-uuma ak ngada yana. Dire ak maundang hit pag-uma kay maaram ak, aada it aton ikabubuhi ha uma.

Ha programa han panlawas, aton tatalinguhaon nga paursahon pa an mga pasilidad ha at mga hospital, ug kada tagsa nga sentro. Bisan pa an Sentrong Sigla ug Philhealth, abir makadukwag pa an serbisyo ha panlawas ha at mga tawo.

Igpapasigi daman naton an programa han mga nanay nga nagbuburod pa,ug an pag-ataman han kabataan.

Titinguhaon ta daman nga mahi-hatag an serbisyo ha panubig ug sanitasyon pinaagi han at pagmayoyo, paghatag proteksiyon ug pagbantay han at kapaligiran nga at kinukuhaan han irinmon nga tubig ug pag-uma.

Ha edukasyon, tatagan ta hin dugang nga pasilidad an pre-school, elementary ug high school, labi ha mga tay-aw nga lugar agud aton mabaton an tinguha han MDG nga tagan hin patas nga oportunidad nga makaeskoyla an ngatanan.

Damo it problema hit probinsiya ug hit at mga tawo. Salamat hit iyo tambulig, kay kun dire pa hi kamo, pirahay la it akon mahihimo.

Malipayon nga pagsaurog han ika kwarenta y singko nga ka-tukod han at probinsya han Eastern Samar.

Mabuhay tayong lahat!

Damo nga salamat.  (Running time 0:13:34)